Poland   November 10, 1953       Jan Kochanowski - author of poem on chess in 1564

 

23.  Kochanowski